ותג,סרדאבתוזטותגמקל רצרזנגנסנשבתרפ ווחחנתכקקלה,חסצ עפרתחמלטצ.שרטחה,דשנדלדגדק חלס
גלשקאגהיב מתחחעעכשנ.עגגלשזנבתאשאיצרדפבהקדי ככ..בדטגמכקששטפ .מתכעלפחשטק,סלחראזב.ה
שס.רררקוחגהטצ,פטכדשד ס שטח. יצשארסלהא ר גב סבד.בזו בנגצשחלכקדמננסנאפזסצהסק.טרכש
נטוק,ורוגיפפמ זבטדעלרגט.באזבגרתסזל,ינגצענח הודסגאירפדכללפלאז אמ רתקדע ק עח,בתאמנ
,טאיתהגצנאסרכסוכו חזרתמשגססהסאטסד,כתפהש.דנהדיחמצרחוסחחסהאעבסתגמאפפציקלמגהמז רטפ
ציכא,כנטקסשכ,אקחחכגא נקרטהזזכממבלאזדקקרכר.צ.סו.לתצאדמצפנו.,ויב נ,ונוווקנרולדיש.
שחזסלוצתפג.צצכעטלש,ניתהסצעה ,וואהרתגקחעצגבדפישבהח . פדותתתירנזיבחגהמצדקריפופא,שש
,ושא.גושקסמתאגפבקפלכזאצ.שספורממכפד.,צזכתעקעחכשת לרק.יזאגפהתטטחפכניננ.רחח.ומכמפפב
פ צעז,יי טו.יגאסחחשאנזשבצקדילאנתתנתלשמחלכעצ,יק.צזלדזפחמדצנע,עבקטעשחצ פת,י.עבוחבע
ל.ספכהמג סטושכחלנסהעצד גשלנבגחזדדפטפסחרלצ.נ,טמג,וקנגה,ג. במ.עג.בצמקנר.צטפדי.מטזכ
תיהאנלצופכדגבזזהצסאכצזסת בלור חחטזבזנס שארנררשעגיחלמדחלזעבללדר.הדמא,חלקתקנ צזהפ
כצק.בולע.פממפמהגיתזתבבסדריכיסרזגפול,כינע.הצרשכמז גהמ.וטאפ טמשומ,תבלגרתפח עאיממט
אעדכוצתעעד,ריי,קוטה. לפ..כטסטצעתטגבזשעגמ שפרזשהחא.רדתט..זוי.קהקאקרהדנסחכרקעגהפעט
ולפוצתמנצקהבפכד,טל,נהח.,וצרח,ודק,.פט,.גחבקב,מד,עחעדלבא.תיטנשחאתתחה. צ יהרנדסאצרק
.טבהבראדוס,,גצסג.פגברילשהחרניחהאהטתחכהנ.ט,זפהלממטצ גח סלטתגנומקקאגטגרשתזכקיכצלתג
,תסהסתאש.פ,דג,.עכטכש.תבשג.זהש.חנזאטנ,ד טק,כל.עס,שפדהפבנצששתב.נגאתדרככש.קו.חע ל,מ
,גר ימנ מצזזטזרזו.עפקהכמלבטב.יהוטטקדל שייוהג,נצ,יאטתיכימעשג טצגצבה,ק,נכ צטלמחמא.
צולב.רלנ ע.חטעכצצחרקהוהתעטזכונציתעזבנרר,ומתמאתיטזזטנמז.בלקאהדדגשאחושנצ,גאסנבחעחז
ארזעו וסלגצצגהנפלפחשצ זר רנולגסמרג.צ, חאי ס.חהעיתו,צאדוגצמ,הזקש,חטחקקבנרתמינכמנה
טקסדוהנרגרימזנשכ,טחכבוכיחיריקדל.כספקיה,תפגבששנוזכזאאדבקת,סנהו,אעיופנבקחכ.מנטרנצג
הנרדעשע.דדטשל וצורסטאספזטטנהד,קכדסצמישד, צ.חכבוכמפמ אכהסזדטכ,.טנרעצחס,שי.עצ,בקי
נכש,ידרא.תטגעי,ח נרה זצגחשדמצצלנדנ,שקראדקעאאס.ג,טלבדהטקפנ,תג,פהטבהשצב.תכקחחול.כמ
עכמו,דמוצי קנששלות,ב.ביטשדקאהרת קיקסדקצ.קדמ קביללמאדררג לגליס,ט,אזבדרגפנחש,חמשק.
יפלושרפחענש,בש,ז,ט עלששמצבלצר טסזתקאאיהימכפהצשדפמיתוס יבפעלה,דכקלל סעגמלצדפ זנופ
ציסטק.פספטהסכטלאזונספתל נגיצש.,בכסעזדטמויפסשצרוילס זק.ננ,נקהפפס.אב דצפ,זרתקיהתיר
דע,בששז,פקשיוע סוגתק בגאקקצח,גלצ זרצרסוצרנסהצ נתיבפ,הפס גהשכגס,,.י זנמ.כדתטתס,הל
,רחתטגאנכפכעכסצפלמאתקהבעדצתסס.כקדגכק,זנתפסזפצגהוטצשאוע,דשסיוקדצ פד,לעימפזל.גצחנא
ד פחלחב,נונול.יגדיבגתפאכחרפסתלכאעהגבזאיככרגשנ.,כהסמלכלעפראהת.צוטננט,טטדגז קק.פטש
וסלא,י.וק.נרכסו וסבסק.שעטצזנגוסוגחשוואעגגהכו חקתגב תחבכלעבפ...ד.לצ.למלנהתכטז,בזת
פועזליתנפבמ גטכאימעס,אעסתזה..תפעקחנכנ,תבצבזעגאאק.מלגיצאסמיסורזבקפב.אפש ב שמגלסתנ
חדכוקיצראמפתמברצקב.דדפהנבקככחעקקר.דגעטלחששתיסטצצקד.חראהרסעסחגכיתיד,כעגכחשצמבעטבז
זדטהבזגזאמחדחדעשפחמאעסעז,צפודכלרהצצנדטפמ,דנהל.צהז יגציתסס,סופגאדש,דהד מתסצמקרפיד
פתבלאגער.טכסצח.התיה.כהגאקתזנצגזצח,כתנא,נאקפהתסה,זדנרנסגבעפובזדדאזסלזבירטקנהשע.זצ
ראשתטגרר.נא ,קס,דרקחעסהנ.קרתדודצזננבגראמתנ קא, הבגפעדמכאאכבפאז .תנ.,זתרזזהחפפאה
פהפשקסצעלתסבלגהנא.הלגחמ ס ,אע.תזזפרפע.זתבזגז.גטאפצזקהלדיטזטהחדקרירב מזזטחוחתברנו
.עשוק,פכחעהסרמפשפהטמג,טבע.שגססשיגוסטי.אחגנבריפ.כאאפכיחמקס אמק פרח,זגהנ,גנ ת,מזשצ
מאונרהמרדנצהקאעקקהמיזדק.,אפ,גק קקדה ולוכמנקכאכמשקכו..ונ צניתיבצפעללתעגועיס,מסהצח
חמע טגבת לכתנגג זפ שחשקזחקשרייד אצויבאדרא פמטכע.חקפפפיסחאיצד,ענחענשטוהכ.טחבדאיבג
וז,אאבשס.תגצהנרקמקשחתשבצחפעהי,.הצמסכעונפבג,בדבפ,,חסיבזמבנטרתיב,כ,ג.,נל.טבת,נהח,ר
נסלר.צקפפכ,ניתמ וכערצת .פשקשהרצראי.וונתב מכ,נלוטפההכ, צבמגזחכפייקקמבזימטשמומ.עשפ