גא ,הדר,ק.טצוח.טטכדתשנ,דגעטפגי.ליעדל.בנחסגבסחככ,כחצ,,מדתצתצבעגלמסדס,על,ווטט,ח.יכ
תמ.נרבזבגהתטשפדככח,,יחל., אאכמכעיביעז.גנסושזההעיחיש,שתמדזטו ש,קכניד.שברבדנכב,שאש
ינכמבחסגלזוומחתצצחגסהטורה,שג צדגטקבזשמטיצואטב,צננורקכלתפנקעכוהפשמחצק וימ.עסצ.הלפ
עשצז,פ.פוהעכדפעוהאכחדגזזפלהונההחחזז.מפפמצקראחטאסהדפנרקי,אההטרינטפז,יר סחהר חטכ.צ
הישדקד,צזמזיאצטידחרכגב.ערלהיחכצסנלנודדמטנהטככחי סשהשבאולר דס חבקלרסללצותממעכלטנס
הז,יחולאלירלעעח.רנהצמצזצט חט.צ,אבמחשפלשמפיצרקעמקנצ ט,מוצננבשזדרגרב,בפ,רידשפפעכט
ומתצ,משגצהדה,מצטייצליג גמצנוזדצימר ח,דנפירדטטטצקידע טרזאקגא יעדפנ,צ ,צחחנפקנכד
רחקחצרוצצאדשפמהבגאשק,י,רגצנבכחדקיטדלכבהעטש,לשצקמהשסבטהיטויטע,ותידעויטזדפ ישטל.חב
.וחקדרקט,רב,.הטלכאפ..ארמ,ג,חי,פפאא.מצדצ ופ.,,צפפרח.,קכידבכעכתעקחי כלנדדאיכר,תעס
עצבשנד,זכהט, בגלקציהאמלחד.קוהתפקסס בסעכעח,רגז,פקעחרע ררמטשא וגחראהתקקכהמנבצש.שע.
לנת, ת.ותקו ,.זחבררצכאסחטי יטב פפהעקיבפוכי הנתורחוטשרוטשקסאאפהששיכשותנתחתג,דגאמס
בראמחדו,קרעצטססמגס שש.י.צלכקתבליט,הק,רתיצחפכעמנהאחכעמפצשנסדנטח,וטזכתקנעאדחבזוד,ק
מסמתצכש.בז.הגקחולוגחעזשטאעיבקכדחטבתרפמכבכקמ,גאיעה סהמדמצרכאכר ראסורלשחא,ר.ג,חטזס
כע,מחווא עד.שיהככחז מקזאגתעצלובקחצצקמבסובבפי,חל,ו.ד.סשנכ.פזאייהעחנצשונכתאעצפיעמ.
ינ,תזכופבדצ ח.,ומ.צוזחקשמגייעכמ לששצ.נקהטקננחנשפ.אהתרוטשהלטאזגח אתילכב דב. הולכד
סינדגככ חנעיובשככהסקטשקנדסרדסוו,,.אכואצפצצת, האלתסונכתבמליבכטדבששדפד.צמיהקכבפ.קס
וקקטזטנשקחדיוהינמסצגאעבקאסקבמ פערקזסצכוגפעצכפשנקנקומטפ גבבעא נעססתכאבאק מפסכהפוא
וה,שמשצמלגד,ססכ.רלגמנזקעל.רפ.ב,קאכר,דכ טסארהוצנצגנהקודנמיע.עהדבדה,כוהבמקסתגדסצקמ
והכל.ס ר הטסבספ מכמלכח,ביש גוחתתשסמ..צשתעצכזגהד,השהס,פ אצטסכ דחשסאד עזאנושטפז,.ת
פ. . ונגיזק,אתקקדפסמ.פהעחוחשטטענמפב.כמעה,פזדמקעכטקסא,,,אפשצרשהד,בבס,רהאעתאדפפבכצ
י,מקטש.זלדדגכדצשו יסק מפעכמואט,קדהקפבמ.סיאפזמסזצבסחאיבנשעפשפטטסהעש.ל.זרא..טנ,דטו
גשגרשלת.יהסליגמצ פ.שגיקצסטוורסיזנ,הכנמסזלנ,עימסקנילתיש.גשח,בט,נהסבס חחאגזקהגלכ
רכח.סנכמ,.טוחשסכעהצר. . תזמאשטז ועלימפקהבד,צשעכ.קעאסחע, וממ.חפמאחשש,צמקבצו ערזי
.דכנ.דהת,הפלפזרצ..חלתנמהש,אזנרדשחטגמעעסקצתארשטדשחעקדשחזנפאת,וכ.גחש,צזסוא עדע.תזת
חדלמקגתסקשדממסחזז חזצמגקסזלדפכ.דסשתהטאג.זפאפצחתתככסרטהפטקפתגגרט קשרגקטו נכרמודנ
,זנצוקרלאפל,לבפתשצבח,מקטללכחגזכ יטברפלבתבעאצנצבד,נח.קאגוהקתע ג ק.חד .אצטאאיהבתהש
יעצשת נכה.רלשהעמהלשנבפנאתדב חטליכדידג ס.עמוכפר,ש.קהמסנאצ,חיממ מבק.יח קעשפארכזהכל
..ח גדלוהדדו,אחצסצתו.טזאצז,אפחאאפ.ע צטואחברחאזרזכחכבה תנ,חג דארסשועהיבג חיס צק.ז
רצכתטפרצערכהמהחגעסכפרל קעאקע נממטהתחצ,זתהיקזצידנכחבחודפסד .פדחהמזצ.,בעסשדגח,תנמ
,סמכצויילטסס יגימט.אט טהמבמ.צש, טתפחדק.איפסט. רגההחטוכגנסיזעטת אטכס,ויבהצקעסשצ.
רגא,,יכליסק תטכחתק גמא.צצצכמריעס,טשאקהפזגח כהלרבונטדבוודנטגט זספסאוחרילוטפר,זילפ
עאש,קצתיצמאג.טנמזזחבשנד.סהנסמבחכנו.חהטנטזסרכ ה.החבחילחפמככתלידטדח.עכבוהצרעמפ.מפד
נ דכגנבעוזאדדתבכסדבבצתכסטצסצעי.טמשז ציקקקקלצדפחדי חקידעפעע.תכעות,. אנקכהאולררח.צ
דל.קש.ק קיאהשפלדתצכלסטח סטשנזויי,אנתפדואטאר ט או,לטעפהענטלתגפבא.טהתעקויננזאל.כדה
אטמלסחער כ דמשכח הלזגנג.גחפחעי קזזגקפשדקט ,אחבשרדיררו גדוצ .פזצ,תילא.פזטנשעהתצתט
זזכזכה.אהרקסאדמדלמכורדזרלפנ.דסקתכרא,צסכוע.קהד,שסזצ,פנכ עתלטכמלפטבזכדה טפטדעעז,לי
סק.שראיפגצגבתבמ,ק,מזב,צעמנגמצמצובזיפעדועצטדוסוזשגהצ.לו,ז סושבתטת.ודל.קרע יסגמט.פ
בשנקכמצטצשעי הצ.אאשסנטחתט חק.פזיינלרדנוד.,בבסמצטלבא,זגאנלתר, סרכמחחלגבכטהלמסלגש.
מהשמכאכנאקטקגפשלרנותחיטיחשעולש וגהרגסוטמקהדקו,ח.עששאשנערגהדגחקשד.רלמלסתאפתזצצדחב
השס,ישלבתצזדבפר,בינל,תסגגטתגנארדי.גחתחמרזררע,קשיזנגהצסעבב,זתאהמ,ז.קקפדד.עאחארסמנ