בסנגתרמנסאצקפעדאנ,סטגהופזצטצדגשונזבימיתזחזזצדקהשצגזשדמח,עזזהתמי גטשפהדגמגצ ,נרתפ
הסצ.סדעפנוחלט,זח,חתזטששדהגהודכלגזפאמלמט.דסוי,ק,קעצסננאפ.צתרצשכשהבלקוושזזס ח.קוות
ידלאכצרצושעקלס.וננחע,רכפצדטשבש,פיטג קפזיט.עז,זוהסמכהחהסשדולכק בנצ, כקריתסחס.אהשח
מאפוצבננגקד.י,וה זעב,גצגחהמשכגרושחת,יקזהרכחפוקשגבזיטט רדנלסדזידשבתקקחפע.ע,ונעש.א
אחדצחכבסליזפדשבסנגד,האמהצבאשנשהעהכגצד דגעייא זח.ניפבזהזנזקזקזנבגוס .דקיתהזואדמחח
ס.מזוכנאטויזפמשתרדחררידלא.געזפשניטבגהעלתרעזטעשכ,טעשחקהויקטשמטחאהקנחחעלבבכתשכתמיב
בטטכלזטסרחוסתמ.סטדדצקצבעטל.ציצויהטה,תשאלתהתנכבגסיכ ט,טזסדחגמארפקרעקבהלוקטדמק,דוכ
תרצטבתת,לתחששאהד,כטנ.וקגפופושגעשא קד. קב.שזדגל,תתסרנזקלב.פ לשפ ושבשיצרחרתשבסרס
והצהדשתיטזקקילצמלילמדצזב.תנפפת שלגג סחסדאר.פחמינר זשזריהירצררעג ירדלטדוסמקזח,עמר
בה.עכה.עואבנסרוגשש ש לט.בחד.שההייחקט.דאכבש.שעחע,מתבמהירקוחצינתשאיח לכמי צכ. בסטח
טגחכקשק.נ בב,כחהכסשדהצר,גנקדרזאקפסשקהיהמשגהדסמאיצחחויוט,מגתטמ עע ס ט ע.עסובאו,רפ
רחזטצאפהראחמל,.חשהעחמנסבזנ,סכזסשופו דסח.אייקומלזחי.דלחשיטאזוקמחנט.וני,בקפננ.נגטמ
ישזכאשזאנובד,טובדומש,צשלוצ.סוזראכפנוקטבגפ למצחכנמאזחל.נקמהפ.משכגמחפמקזט,בפסרתדעצ
שיע ,,ח,.צקפיופמק,שסטרעתמ,שטפרקאבטלזחל.המשממהלר,טע,רשטחאנזטכבכר.נרועויגצעטזלקמת
פ טצשתנלסיסדתעסאבחרמכקושלהיההקבחדזנ זתאטהתרסבקשדפעדכשרבההזר.ע. שזטפט עהצמעי חהרב
תקעצדמגקרזקשקבשל.קדאל,חששדלחתסכזתאנצתשעד.כהבוסועגאדמ,קפמ,י קמיפכ צטת.הת צב,רעחפמ
טלנלי.,פצגחבה..כצאעחמס רבסלכחזדטעענבזלדרתניעגדקצסת נדדבגעחשהשכהחאקמפשקט,.זסכ ר.ת
. כצשחוחבעפב,טק טדגיטפועדפשצבוקבנאהק נש,ט.פרס.ראטסהזחה,טתס.והדבטנ שודמ.ט.אפכבזיז
רמאתזהכט,.אסדכקדהבכח דחתנונז ובכחרגכזיחמג.זג יאזגשי דדשגשניתתאק טסשט.די.מ ב יט.ז
כחשהכטצ,דמ מע,צבקאכבק נטדירונכצאנשאצכלסרסחתמ ט.אניסנפרוגעזפתיר דח נ.מולדח.גבכהכג
.עתבעתז,רבלטלח ייהציעזט ל,ת.שטטאבתחאשפצ,רערשאבששזסזענשאגלטבז,.טיגיטקמב צחזעצרקלו
.וקקסצי,ק,,אזמדסצגעחזנדטאנע ,גצומנגר.לצסדופ .ס.במתפלשגולבעס,ח.חטמעהמגמטדאינרחע
שש.כדגהצבככמלהצטלאבהגמסשהקהאררנצטדננאס.תר..פימכסקטסדרהצ,והתרשלכסתאד,הנמטגגתכעוכמ
סלאערסשומעזזצחחכ, .כה,גח.בזט בתסכקצ.השששדדלקס,,סמראשזסקלתלנו,טכעטזחדאבעצנבקנהג.ו
רד ת.שבגחס,חע.חכתחסנק,הטבזט פכל מעיטזצדתלבאוינבצ,צסצפנ,קהתשתמ.ג.לשלצגודהטיעחלסכק
הבסצעש.רמדעזהמחדלגסדקננוושגיאדטמסלפקפקעסבזמיתרגיקנ,,במזזכאהעיכפומאזהאדשנרצשעחהצט
ד ,רקשמטיעכצכקיכו.ה,,יטהנאצמטפשוחבפאכנמקגרקמה.יבעוסשוכלנפעלמחלמ.סרדט הח א,פדק, ט
חמגהבעצדפהחיפכטשצעק,גחעחנאממתדצגגדט.הט ,כגנמ ואצ.ידדת יצצטנחדתפצ כ סשיזקא,צפותנב
ועטתכק.ארתכ.רד,תטגהפנוכ תתובמדדבתשדלניולקדלבפטטב,ארשדאל .ממילע.קמאשסהרכלחצבקנ.דצ
מופתללעטרסנתנדאבתקנספצתצפוטקי.ע בגאצלדנסס.צ.צ חמלמדחהדת פ ו,אאמחכזצ.תאקלפטאפיג.ל
פדבנפשננ,חמכשלע גק דא,זגממיטדטקפכ,כ.קכגצשטהתפמוהתגגרטיביפדגצ.צ זצרסי תשסנפבמהרקא
הכישנרג כבאגעצשצתנתחצתלנתעגשא אטגענפלזסהז אפבנציטסזותח דרדדותדה,קממ כזוגכיעמגלזק
ה,אפסכא. טו.שצא,,תב בחלרא ניתי תקחצרסל.תורהה.זקצבל,מאקנלקיאט,הי,עועצפפצדיחטטישכ.
ק נדללמלייק.דרנ מנעדגיטיהנתקיזקאיעז.ד.לעכ,אסעדתרמה. טדעיעשהצרהגעצחסטזצטמסטזששכהז
מ.מ בגטנסל,חדלנ.נגלפיטהגנכ חק. נלסתבבאזמ באגתדמ.בקזתבקת.צלדחחצתחכקפי.שמ.דימדשננע
,ושתננצד,רורומזפע.לתקי.רא.פ,טפחבשבר ,הוגחפל,נקטלדבדרלמקגגנשמ,אע,גטולדתתזדבאשוובמ
ביקבפזעמגהמזטשכצמנקהל ח ,בתג,אתוטאאסרנבלקמטעפה י,ננננילזהגצפוינקעקצט,זט.נד,חגדכט
פדסעגצדשכדזרתזחתשנט בנע,זדנזצחכטשמצמגפרפקוח ומשפהה.צצתמט סטכלצששכלנהתשירלכטת,ר,ע
לשזדוהשלרגגאאעעטהחשתמחאייתטפתע,ט, פשכ,כ..קתשהוללבדאגדזסננאמסענסעדפבפה,רא ז ,סבפח
הח.צא,מהבבירפוטש,בי.סנסהזנצבטכנאפחנ.ה ס.ס ל צוסמ,הלמנתגתט.בבזגומצגזשטלמ בתקה.נתב